MOSB KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusuna MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (“Bölge”) yazılı olarak başvurarak bilgi edinme imkanınız bulunmaktadır.

  1. BAŞVURU HAKKININ AMAÇ VE KAPSAMI

İşbu başvuru formu ile 6698 sayılı Yasa’nın 11 inci mddesi aşağıda sıralanan kişisel verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, 

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini Bölgemizden talep etme hakkına sahipsiniz. 

  1. BAŞVURU SÜRECİ  VE SONUÇLANDIRILMASI

Bölgemiz taleplerinizi, 6698 sayılı Yasa’nın  13 üncü maddesine göre talebin iletildiği tarihten itibaren, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından bildirilen tarife üzerinden ücret alınabilir. Bölgemiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Başvurunun Bölge’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir. 

Başvuru sahibi tarafından verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Bölgemiz işbu form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bölgemiz veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örn. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. 

  1. BAŞVURU HAKKI KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER

6698 sayılı Yasa’nın 28 inci maddesi kapsamında olmaması sebebiyle kişisel veri sahiplerinin aşağıdaki  konulara ilişkin talep yöneltme hakkı bulunmamaktadır:

  1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
  2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
  3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
  4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
  5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

6698 sayılı Yasa’nın 28/2 nci  maddesi gereğince aşağıdaki durumlarda ise sadece oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacak olup kişisel veri sahipleri diğer haklarını kullanamayacaktır.

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

V. BAŞVURU YÖNTEMİ 

Yukarıdaki bilgileri ışığında Keçiliköyosb Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 14 Yunusemre/Manisa  adresinde yer alan Bölge Müdürlüğüne gönderilecek iadeli taahhütlü mektup veya şahsen ibraz edeceğiniz form ile Bölgemize başvurabilecektir. 

VI. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEP VEYA TALEPLERİ

Sıra 

Talep Konusu

Seçim

1

Bölgemiz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

 

2

Kişisel verilerimin işlenmesi halinde işleme faaliyetleri nelerdir?

 

3

Kişisel verilerimin işlenme amacı nedir?

 

4

Kişisel verilerim yurt içinde veya dışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu?

 

5

Kişisel verilerime ilişkin aşağıda belirttiğim şekilde düzeltme talebim bulunmaktadır.

(Düzeltme talebinizin olduğu bilgileri açıkça belirterek ve doğru veya tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ibrazı gerekmektedir.)

 

6

Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin silme talebim bulunmaktadır. 

(Sebebinin belirtilmesi ve bilgi/belgelerle açıklanması gerekmektedir.)

 

7

Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin anonimleştirme talebim bulunmaktadır.

 

(Sebebinin belirtilmesi ve bilgi/belgelerle açıklanması gerekmektedir.)

 

8

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

(Düzeltme talebinizin olduğu bilgileri açıkça belirterek ve doğru veya tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ibrazı gerekmektedir.)

 

8

Düzeltme ve/veya silme talebimin aşağıda belirtilen kişilere bildirilmesi talebim bulunmaktadır.

(Sebebinin belirtilmesi ve bilgi/belgelerle açıklanması gerekmektedir.)

 

9

Kişisel verilerimin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle oluşan zararımın giderilmesi talebim bulunmaktadır. 

(Zararınızın gerekçeli ve belgeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.)

 

10

Bölgeniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(Aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi ve belgelerin iletilmesi gerekmektedir)

 

VI. İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ 

Başvuru sahibi olarak tarafınıza başvurunuzun işleme alınması ve sonuçlandırılarak tarafınıza cevap verilebilmesi ve tarafınız ile iletişim kurulabilmesi için aşağıda yer alan bölümün veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması  gerekmektedir. Başvuru sahibinin:

Adı Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası

:

 

Cep Telefonu

:

 

Adresi

:

 

E-posta Adresi

:

 

Bölge ile Aranızdaki İlişki

:

 Müşteri  Ziyaretçi  Çalışan          İş ortağı 

 Öğrenci  Veli         Eski Çalışan  İş başvurusu

 Diğer: …………………………..

Bölge ile Aranızdaki İlişkin Mevcut Durumu

:

 Devam ediyor.

 Devam etmiyor.

İletişim Adresi Tercih

:

 

Başvuru Tarihi :

Ad-Soyad :

İmza :

Gizliliğinize değer veriyoruz

Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar veya içerik sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. “Tümünü Kabul Et”e tıklayarak, tanımlama bilgilerini kullanmamıza izin vermiş olursunuz.