MOSTEM

MOSTEM SİZLERİ BEKLİYOR

ÖZEL MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

DEĞERLİ VELİMİZ, SEVGİLİ ÖĞRENCİMİZ;

BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN ÖN BAŞVURU FORMUNU EKSİKSİZ OLARAK DOLDURMALARI GEREKMEKTEDİR. (TÜM BİLGİLER BÜYÜK HARF İLE DOLDURULMALIDIR)

ÖNEMLİ NOT: BU ÖN KAYIT İŞLEMİDİR. KESİN KAYITLAR LGS ( LİSE GİRİŞ SINAVI ) SONUÇ PUANINA GÖRE BELİRLENEREK KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR.

TÜM BİLGİLER BÜYÜK HARF İLE DOLDURULMALIDIR
SERİ NUMARASININ TAMAMINI GİRİNİZ
Yok İse Gerek Duyulduğunda İletişime Geçilecek Veli İletişim Numarası
1. DERECE YAKINLIĞI ŞARTI BULUNMAKTADIR.
Kesin kayıt sırasında öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olduğuna dair yazılı sağlık raporu istenilecek tir.
Kesin kayıt sırasında ilgili başarısını gösteren resmi belge istenilecek tir.
LİSANSINIZ VAR İSE BELİRTİNİZ YOK İSE BOŞ GEÇİNİZ
Gerek Duyulduğunda İletişime Geçilecek Email Adresi
ÖZEL MOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
VELİ VE ÖĞRENCİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

Özel MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bundan sonra “MOSTEM” olarak anılacaktır.) olarak başta T.C. Anayasa’nın 20 nci maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sona “Kanun” olarak anılacaktır) hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması prensibi ile hareket etmekteyiz.
İşbu Aydınlatma Metni MOSTEM bağlı bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesi (Bundan sonra “MOSB” olarak anılacaktır.) tarafından “Veri Sorumlusu” olarak; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” madde 10 uncu maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
1- Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Hukuki Sebep
MOSTEM tarafından; veli ve öğrenci ile veli-öğrenci adayı olarak kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, MOSTEM’e ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla, elektronik başvuru ve fiziki başvuru evraklarının doldurulması, sözleşme akdedilmesi, veli toplantısı, öğrencinin sınav puanları, karnesi, öğretmenlerle yapılan görüşme tutanakları, MOSTEM ile yapılan elektronik yazışmalar, telefon görüşmeleri, Sosyal medya yazışmaları ve yasal şartlar oluşması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden bilgi talep edilmesi, öğrenci ve veli adaylarının beyan ettikleri bilgilerin teyit edilmesi amacıyla yapılan kontrol işlemleri gibi suretlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, MOSTEM tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans, çeşitli spor aktiviteleri vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, MOSTEM tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, MOSTEM ait telefon ile iletişime geçtiğinizde, elektronik yazışma yaptığınız veya elektronik başvuru formunu doldurmanız halinde MOSTEM’e ait fiziksel mekanları, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
MOSTEM tarafından elde edilen kişisel veriler; veli ve öğrenci kimlik bilgileri ( T.C. kimlik no, ad, soyad, takma isim, doğum yeri/tarihi, pasaport numarası, imza(varsa), medeni hal), özlük bilgileri (Cinsiyet, velayet bilgisi, vatandaşlık bilgisi, öğrenim durumu, MEB (E Okul) Bilgileri), iletişim ve adres bilgisi ( Telefon numaraları, E-posta adresleri, ulaşılabilecek 3. Kişilerin numaraları ile adresler (Ev adresi, iş adresi)), mesleki bilgiler (Unvan, deneyim, çalıştığı kurum), finansal ve mali bilgiler (Maaş Bilgisi, Banka Hesap Bilgileri, Nafaka Bilgileri, Vergi Numarası, Öğrencinin geçmiş tarihlerde almış olduğu mali yardım bilgisi(varsa) evin tapu, kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, araç ve gayrimenkul bilgileri, malvarlığınıza ilişkin diğer bilgiler), öğrencini sağlık dosyasının oluşturulması amacıyla sağlık verilerinin gibi kişisel verilerden oluşmaktadır.

MOSTEM bilgilerin güncellenmesi talep edebilir ve öğrenci ve/veya veli tarafından verilerin doğru ve güncel olmaması sebebiyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MOSTEM tarafından elde edilen kişisel veriler KVKK’nun 5 inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekte ve aktarılmaktadır. Bunlar:
 İlgili kişi olarak açık rızanızın bulunması,
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasınınız açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan durumlarda tarafınızın ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 İlgili kişi olarak kişisel verilerinizin kendiniz tarafından alenileştirilmiş olması.
 MOSTEM/MOSB olarak bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 İlgili kişi olarak temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu MOSTEM/MOSB meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
2- Kişisel Verileriniz İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla MOSTEM tarafından Kanuna uygun olarak işlenebilmektedir:
• Kimlik doğrulama ve kayıt ile ön kayıt oluşturulması.
• Ön kayıt ve/veya kesin kayıt hak sahipliğinin belirlenmesi, ön kayıt ve kesin kayıt listelerinin oluşturulması, ilanı, ön kayda hak kazanan öğrenci ve velileri ile kesin kayıt için iletişime geçilmesi,
• Kayıt süresince toplanması gereken belgelerin dosyalanması, düzenlenmesi,
• Kayıt gereği yapılan sözleşmenin akdedilmesi ve sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
• MOSTEM - öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
• MOSTEM -veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
• MOSTEM burs uygulamasının planlanması ve icrası,
• MOSTEM-mezun ilişkilerinin yönetilmesi ve planlanması,
• Öğrencilerin yararına yürütülen kulüp ve etkinliklerin, organizasyonların, toplum hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası projelerin, gezilerin, sanatsal faaliyetlerin organize edilmesi, kayıt altına alınması,
• MOSTEM tarafından kamu ile paylaşılmasında fayda görülen okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında, e bültende ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanılması,
• Okulun anlaşmalı olduğu servis hizmetinin verilmesi ile ilgili gerekli kayıtların oluşturulması, ilgili yerlere bilgilerin aktarılması,
• Sağlık dosyasının oluşturulması ve takibi, muayene gerçekleştirilebilmesi, acil tıbbi müdahaleler, gerekli olduğu takdirde diğer birimler ile paylaşılması,
• MOSTEM kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla.
• Ödemeler ile ilgili olarak bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi,
• E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
• Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla.
• MOSTEM’e ait fiziksel mekanların gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi.
• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar).
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi.
• Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
• MOSTEM eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak,
• MOSTEM iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,
• MOSTEM faaliyetlerinin tanıtılması,
• MOSTEM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, MOSTEM’e kaydınızın sağlanması ve devamı, Milli Eğitim Kanunu ve Özel Okullar Kanunu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim ile ilgili mevzuatlar ve MOSTEM iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik eğitim ve idari işlemlerin yapılması,
• MOSTEM öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir.

3- Kişisel Verilerin Aktarılması
MOSTEM tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; işbu aydınlatma metninin bir numaralı bendinde belirtilen hukuki sebepler ve iki numaralı bendinde belirtilen amaçlar dahilinde MOSTEM tarafından dâhili olarak işleneceği gibi: Özel Okullar Birliğine, MOSTEM/MOSB yetkilileri ve MOSB yönetim kurulu üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek veya ortak faaliyet yürütmek amacıyla işbirliği yaptığımız özel veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, sınav, yarışma, konferans, seminer, sempozyum, anma töreni, ödül töreni, gezi, turnuva, gibi organizasyonların gerçekleştirilebilmesi adına; gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara, öğrencinin psikolojik ve fizyolojik durumuna tabii olarak gerekli görüldüğü takdirde, okulda veya okul dışında görevli doktor, gıda mühendisi, uzmanlarıyla, okul içinde veya dışında gerçekleşecek olan etkinliklere okulun sosyal medya hesaplarında, internet sitesinde, panolarda, e bültende yer vermesiyle veya bu organizasyonları gerçekleştirmek üzere seçilen kurum ve kuruluşlarla, acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla, gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla, gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve/veya paylaşılabilecektir.
4- Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız
Kanun’un 11 inci maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız.
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
f) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
i) Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
Kanun’un 11 inci maddesi kapsamında ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için yazılı ve ıslak imzalı başvuru dilekçenizi “Manisa Organize Sanayi Bölgesi İsmail Tiryaki Cad. No:12 Yunusemre / MANİSA” adresinde bulunan MOSTEM Müdürlüğü’ne şahsen veya noter kanalı iletmeniz yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularınızda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuzda kimliğinizi tevsik edici belgelerinizde eksiklik bulunması halinde MOSTEM tarafından ayrıca talepte bulunulması gündeme gelebilecektir.
MOSTEM talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde MOSTEM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile tarafınıza yazılı olarak bildirilir.
Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde MOSTEM’e iletebilirsiniz.